Általános Szerződési Feltételek

1.      Bevezető

Jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSZF) Aestimator-Terra Korlátolt Felelősségű Társaság alkalmazza a www.bidland.eu online piactér üzemeltetése, bérbeadása tárgyában elektronikus kereskedelmi szolgáltatás-nyújtása céljából.

Szolgáltató neve: Aestimator-Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltató székhelye: 1076 Budapest, Százház utca 20. földszint 9.
Szolgáltató cégjegyzék száma: 01-09-928087
Szolgáltató adószáma: 14965768-2-42
Szolgáltató kapcsolattartási adatai e-mail: info@bidland.eu
telefon:
Tárhely szolgáltató adatai: LinuxWeb Informatikai Kft. (Cégjegyzékszám: 09-09-014362)

Tartalomjegyzék

 1. Bevezető
 2. ÁSZF-ben használt fogalmak
 3. Általános rendelkezések
 4. Regisztráció általános szabályai
 5. Felhasználók eladói, vevői jogai és kötelezettségei
 6. Licitálási Feltételek
 7. Licitálási napló, adásvételi szerződés létrejötte
 8. Díjszabás
 9. Áru átvétele
 10. Felhasználói jogok korlátozása
 11. Közvetítői Szolgáltató Felelősségének kizárása
 12. Személyes Adatok Védelme
 13. Panaszkezelés
 14. Joghatóság, illetékesség
 15. Zárórendelkezések

2.     ÁSZF-ben használt fogalmak

Bidland.eu szolgáltatás, ingó, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) tulajdonjogának átruházását, üzletszerű értékesítését, beszerzését, cseréjét vagy más módon történő igénybevételét közvetítő online módon elérhető magyar nyelvű weboldal.
Általános Szerződési Feltételek azon szerződési feltételek összessége, amelyek a Bidland szolgáltatás használatát szabályozzák, valamint a résztvevő felek jogait és kötelezettségeit szabályozza;
Üzemeltető Aestimator-Terra Kft., aki a jelen ÁSZF-t alkalmazza;
Felhasználó természetes, vagy jogi személy, aki Bidlanddal Felhasználási Szerződést kötött;
Regisztráció Felhasználó által az Üzemeltető részére átadott azonosító adatok, és elfogadási nyilatkozatok megtétele;
Eladó az a Felhasználó, aki eladói regisztrációval rendelkezik és a Bidland.eu-n szolgáltatást, ingót, ingatlant, vagyoni értékű jogot (árut) értékesítésre, eladásra felkínál;
Vevő az a Felhasználó, aki vevői regisztrációval rendelkezik, és a értékesítésre, eladásra felkínált árut megvásárolása érdekében ajánlatot tesz;
Megfigyelő az a Felhasználó, aki részére mind a vevő, mind az eladó engedélyezte értékesítés folyamatának nyomon követését;
Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
Tranzakció Eladó és Vevő között lezajló értékesítési folyamat, amely során az áru adásvételére sor kerül, és a felek a kötelezettségeiket kölcsönösen teljesítik, beleértve a vételár megfizetését és áru átvételét;
Árverés (aukció) tranzakció azon része, amely során a vevők versenyeznek az eladásra felkínált áru megszerzéséért;
Licitálási Feltételek eladó által az aukcióra, ajánlattételre vonatkozóan meghatározott feltételek;
Nyertes Vevő azon vevő, akinek az ajánlatát az eladó a licitálási feltételek szerint elfogadta;
Tétel eladó által egyedi tételként értékesítésre felajánlott szolgáltatás, ingó, ingatlan, vagyoni értékű jog;
Összevont Tételek (Csomag) eladó több egyedi tételt kapcsolt termékként együttesen értékesítés azonos feltételek mellett;
Ajánlat (Licit) szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozat (Ptk. 6:64.);
Ajánlati kötöttség eladó által meghatározott időtartam, amíg a vevő az ajánlatához kötve van;
Licitálási Napló Bidland.eu által a Tranzakcióban résztvevő Felhasználóknak nyújtott adatszolgáltatás a Licitálási Feltételek szerint benyújtott Ajánlatokról;
Ajánlat elfogadása az ajánlattal való egyetértést kifejező jognyilatkozat;
Adásvételi Szerződés a Nyertes Vevő és az Eladó között az árverési hirdetmény alapján létrejövő Adásvételi Szerződés;
Egyedi Szerződési Feltételek az értékesítés egyedi jellegzetessége miatt az eladó, a vevő, üzemeltető, és a megfigyelő között létrejövő egyedi szerződések;
   

3.     Általános rendelkezések

1.)    Az Üzemeltető által egyoldalúan meghatározott általános szerződési feltételeket (ÁSZF) a Felhasználók elfogadják a Bidland.eu oldalon történő regisztrációval.

2.)    Az Felek a jelen ÁSZF rendelkezéseitől Egyedi Szerződési Feltételekkel eltérhetnek. Ha a Felek között Egyedi Szerződéses Feltételek (ESZF) kerülnek elfogadásra, akkor az ÁSZF a felek jogait és kötelezettségeit csak olyan mértékben határozza meg, amely nem ellentétes az Egyedi Szerződési Feltételekkel.

3.)    Az Üzemeltető a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan, előzetes tájékoztatást követően módosíthatja. Az ÁSZF módosítása olyan tartalommal, hatállyal történik, amely a módosítás előtt létrejött Egyedi Szerződési Feltételek szerinti megállapodásokat egyoldalúan nem érinti.

4.     Regisztráció általános szabályai

4.)    A Bidland.eu szolgáltatást Felhasználóként igénybe vehetik cselekvőképes természetes személyek, illetve jogi személyek, gazdálkodó szervezetek, vállalkozások képviselőiken keresztül.

5.)    A Felhasználó köteles hozzá köthető, személyét azonosító valós tartalmú adatokat megadni, és gondoskodni azok karban tartásáról.

6.)    A felhasználói regisztráció díjmentes.  

7.)    Az Üzemeltető nem köteles a Felhasználók azonosítására, de jogosult arra, hogy a Felhasználók által közölt adatokat ellenőrizze. E célból az Üzemeltető arra is jogosult, hogy az Felhasználótól az azonosítását szolgáló adatszolgáltatást kérjen. Az Üzemeltető jogosult arra, hogy külön kártérítés, sérelem díj nélkül azon Felhasználót kizárja a Bidland rendszerből, amely valótlan tartalmú adat adott meg regisztrációja során, vagy az azonosítás során nem működött együtt az Üzemeltetővel.

8.)    A Felhasználó köteles olyan elektronikus postafiók címet a regisztráció során megadni, amelyre az Üzemeltető elektronikus küldeményeket, tájékoztatásokat küld. Az Üzemeltető a regisztráció során a Felhasználó által megadott elektronikus postafiók címre azonosító üzenetet küld. Az Üzemeltető által azonosított elektronikus postafiók címre küldött értesítéseket megküldését a felek egymás közötti kommunikációban írásban tett nyilatkozatoknak ismerik el.

9.)    Az Üzemeltető a tranzakciók biztonsága érdekében a Felhasználó által megadott adatok ellenőrzését bármikor lefolytathatja, vagy megismételheti.

10.) A Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a megadott adatokat saját adatbázisában tárolja, adatfeldolgozó részére átadja, illetve a Bidland rendszer átruházása során a jogutód részére – külön tájékoztatás nélkül - átadja.

11.) A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven és nem egyezhet meg az Üzemeltető által nyilvántartott felhasználónévvel. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben az Üzemeltető jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

12.) Felhasználó név tartalmazhat betű, szám megjelöléseket, kivéve (,;@}{) megjelöléseket.

13.)  Felhasználói Fiók tartalmazza a Felhasználó által megadott adatokat. A Felhasználó köteles az adataiban bekövetkezett változást a Felhasználói Fiókban rögzített adatokon átvezetni. A Felhasználó viseli az adatok változtatásának elmaradása miatt keletkező károkért való felelősséget.

14.) A Felhasználó a felhasználói fiókjának a megszüntetését írásban kérheti az Üzemeltetőtől, hogy az a regisztrációját 30 napos felmondási időn belül törölje. A felmondási idő alatt a Felhasználó jogai szünetelnek. Az Üzemeltető a felhasználói fiókot 30 napos felmondási időn belül törli, kivéve ha a Felhasználó

a)     folyamatban levő aukcióban vesz részt ajánlattevőként, vagy eladóként,

b)     tartozása áll fenn az Üzemeltető felé,

c)     tagkizárás, felfüggesztés hatálya alatt áll.

15.)  Az Üzemeltető a Felhasználó ajánlattételi, licitálási, vásárlási jogait korlátozhatja, hogyha a tranzakciók biztonsága sérült, vagy annak veszélye állhat fenn.

16.) A Felhasználó elismeri, hogy az Üzemeltető zárt informatikai rendszert üzemeltet, amelyben a Felhasználók egyedi számlái kerülnek vezetésre. A Felhasználó az Üzemeltető által kialakított és működtetett rendszer nyilvántartásának, mint zárt informatikai rendszernek a megfelelőségét elismeri, azt hiteles nyilvántartásnak fogadja el és az ott rögzített adatok tekintetében kifogással nem él.

17.) A Felhasználó köteles kereskedelmi fiókot nyitni, hogyha olyan terméket kínál eladásra, vagy ilyen termék aukciójában vesz részt, amely értékesítését a jogszabályok hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötik.

18.) Kereskedelmi Fiók nyitására az Egyedi Szerződési Feltételekkel rendelkező Felhasználók jogosultak.

5.     Felhasználók eladói, vevői jogai és kötelezettségei

19.) A Felhasználó jogosult magát eladói, illetve vevői oldalon is regisztrálni. Az eladói, vevői jogokat gyakorolni, valamint a kötelezettségeket viselni, azokat teljesíteni.

20.)  A Felhasználók által az online piactéren tett jognyilatkozatok szerződéskötési ajánlatnak minősülnek. Az ajánlatok megtételével azok hatályossá válnak.  

21.) Az eladó és a vevő hozzájárulhat ahhoz, hogy az tranzakció teljes folyamatát megfigyelői regisztrációval rendelkező felhasználó megismerje.

22.) A Felhasználó eladói jogai

a)      egyedi Tétel vonatkozásában eseti aukciót indíthat, annak feltételeit meghatározhatja,

b)      Összevont Tételek (csomag) esetén aukciós ütemtervbe történő felvételét kérheti,

c)       meghatározhatja a licitálás feltételeit, egyedi licitálási feltételeket határozhat meg,

d)      folyamatban levő aukciót érvényteleníthet, eladási ajánlatát visszavonhatja,

e)      dönt a nyertes ajánlat elfogadásáról, vagy elutasításáról.

23.) Felhasználó eladói kötelezettségei

a)      regisztráció során megadott elektronikus postafiók folyamatos fenntartása, és ellenőrzése,

b)      eladásra felkínált áruról valós, konkrét adatok szolgáltatása,

c)       eladásra felkínált áru a jogszabályok által megkövetelt azonosító adatokkal rendelkezzenek,

d)      eladásra felkínált áruhoz kapcsolódó, arról készített fényképet csatolni,

e)      rendelkezzen hatósági engedéllyel, ha olyan árut értékesít, amely kizárólag hatósági engedély birtokában lehet,

f)       Nyertes Vevő ajánlatának elfogadása esetén, részére az áru átadása, a kapcsoló dokumentumokkal együtt,

g)      Üzemeltető részére tranzakciós jutalék megfizetése.

24.) A Felhasználó eladói jogai körében az általa értékesített áru tekintetében - az általa kiadott árverési hirdetmény rendelkezései szerint - jog-, és kellékszavatosságát kizárhatja.

25.) Felhasználó vevői jogai és kötelezettségei:

a)      ajánlatot tehet folyamatban levő aukcióban ajánlattevőként,

b)      tudomásul veszi, hogy a nyertes vételár megfizetése esetén száll át részére az áru tulajdonjoga,

c)       ha fogyasztónak minősül a vevő, akkor gyakorolhatja a távollevők közötti kereskedelmi előírások alapján megillető fogyasztóvédelmi jogait.

d)      vételár megfizetése az eladó részére az előírt fizetési határidőben,

e)      rendelkezzen hatósági engedéllyel, ha olyan árut értékesít, amely kizárólag hatósági engedély birtokában lehet,

f)       áru átvétele az eladótól.

6.    Licitálási feltételek

26.) Ha a Felhasználó vevőként ajánlatot tett, ahhoz az árverés (aukció) lezárásig kötve van. A Felhasználó a vevőként tett ajánlatát nem vonhatja vissza, azt nem érvénytelenítheti. A Felhasználó vevői ajánlatánál az eladó számára kedvezőbb ajánlatot tehet, ebben az esetben mindig az utolsóként tett ajánlata az érvényes.

27.) Az eladó meghatározhatja a licitálási feltételekben (árverési hirdetményben) különösen:

a)      értékesítés módját, fix áras, villámáras vagy legmagasabb értékesítés, minimál árat meghaladó értékesítés,

b)      egyedi tétel, vagy összevont tételben történő értékesítését,

c)       áru átvételi módját, és helyét megjelölni,

d)      mindazt, amely az Egyedi Szerződési Feltételek részére lehetővé tesznek;

28.)  A Vevő az árverésre történő jelentkezéssel az Eladó által meghatározott licitálási feltételeket módosítások nélkül elfogadja, és kötelezi magát a licitálási feltételek betartására.

29.) Ha a licitálási feltételekben külön nincs meghatározva, akkor a Nyertes Vevő a licitálás lezárást követő 5 munkanapig az ajánlatához kötve van.

7.     Licitálási napló, adásvételi szerződés létrejötte

30.)  Az aukció lezárását követően az Bidland.eu megküldi az aukción résztvevő Felhasználók regisztrált e-mail címére a Licitálási Naplót.

31.)  A Felhasználók elfogadják, hogy a Bidland.eu által küldött Licitálási Napló valósan, és hitelesen tartalmazza az árverésben részt vett személyeket, azok által tett ajánlatokat, azok időpontját, a nyertes ajánlati árat, illetve mindazon információt, amely a tranzakció megállapításához szükséges.

32.) Az Eladó és Vevő között az aukció tárgyát képező áruk vonatkozásában az adásvételi szerződés létrejön az ajánlat elfogadásának időpontjával. Az adásvételi szerződés alapján az eladó az áru tulajdonjogát átruházza a vevőre, aki ezért az eladó részére a vételárat megfizeti, és az árut átveszi.

33.) Az eladó az áru tulajdonjogát mindaddig fenntartja, míg részére a vételár az eladó részéről megfizetésre nem kerül. A vevő részéről az áru tulajdonjoga az eladóra akkor száll át, ha a vevő bankszámláján az eladó részéről megfizetett vételár teljes egészében jóváírásra került.

34.)  A Vevő az Eladó részére a teljes vételárat 5 munkanapon belül köteles megfizetni.

35.) Ha a Vevő a vételárat az Eladó részére a vételárat 5 napon belül nem fizeti meg, akkor az Eladó az adásvételi szerződéstől külön jognyilatkozat nélkül eláll, és a tranzakció egésze érvénytelennek tekintendő úgy, mintha nem is került volna elindításra.

36.) A Felek hozzájárulása esetén az adásvételi szerződés létrejöttéhez harmadik személy jóváhagyása az Egyedi Szerződési Feltételek alapján kiköthető. Ha harmadik fél részére hozzájárulási jog kikötésre került, akkor a vevő 5 napos fizetési határidejébe nem számít bele a jóváhagyás kiadásának időtartama. A jóváhagyás kiadásáig a vevő fizetési kötelezettsége nyugszik.

8.     Díjszabás

37.)  Az Üzemeltető a sikeresen zárult tranzakciók után a díjszabásában meghatározott mértékű jutalékot (leütési díjat) számol fel. A leütési díj alapja a nyertes nettó vételár. A tranzakció akkor tekinthető sikeresnek, hogyha az Eladó a Vevő által tett ajánlatot elfogadta. 

38.)  A vételáron felüli leütési díjat a Vevő fizeti meg az Üzemeltető részére. A leütési díj összege a termék adatlapján olvasható, melynek mértéke a termék értékével arányosan kerül meghatározásra.  A leütési díj mértékét a felek Egyedi Szerződési Feltételekben eltérő módon is meghatározhatják.

39.) Az Üzemeltető részére a leütési díj, és annak áfa adótartalmán kívül más díjat, költséget a Felhasználóknak nem kell megfizetniük.

9.     Áru átvétele

40.)  A Vevő köteles az áru átvétele érdekében eljárni, a licitálási feltételekben meghatározott módon, illetve helyszínen megjelenni, és az árut átvenni.

10.Felhasználói jogok korlátozása

41.) Tilos minden olyan cselekmény, amely a másik fél megtévesztésére, az árverési szabályok kijátszására irányul, vagy a jogszabályok megsértését eredményezi, vagy jogszabály megkerülését célozza, illetve joggal való visszaélését valósít meg.

42.) A Felhasználók a Bidlandból nyert információkat nem használhatják fel, hogy egymással közvetlenül kapcsolatba lépjenek azzal a céllal, hogy az áru adásvételét egymás között úgy bonyolítsák le, hogy az Üzemeltető részére fizetendő leütési díj megfizetés alól mentesüljenek. (Szerződésszegés tilalma)

43.) A Felhasználó a saját maga által indított aukción nem tehet ajánlatot, sem közvetlenül maga, sem közvetett befolyása alatt álló személyeken keresztül. A Felhasználó eladóként indított árverést tisztességtelen eszközökkel nem befolyásolhatja. (Tisztességtelen verseny tilalma)

44.)  A Felhasználók kötelesek az árverések, aukciók során a tisztességes verseny szabályait betartani, ezért az eladási, vagy vételi árak meghatározása érdekében egymással konzultációkat nem folytathatnak, információt nem cserélhetnek. (Kartelezés tilalma)

45.) Tilos az alábbi áruk (szolgáltatások) értékesítése, feltöltése:

a)      személyes adatok, természetes személyekről készült fényképek

b)      dohánytermékek,

c)       kémiai biztonságot veszélyeztető veszélyes anyagok, festékek;

d)      élelmiszer, alkohol, gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;

e)      állatgyógyszerek, növényvédő szerek;

f)       lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;

g)      építőanyagok, jövedéki termékek;

h)      nem veszélyes hulladéknak minősülő termék;

i)        hamis, vagy hamisított termék;

j)        védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést valósít meg;

k)      emberi szerv, szövet, állatok;

l)        engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, ezek alkatrészei;

m)    érvényes értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni,

n)      szerencsejáték;

o)      szexuális szolgáltatás.

46.)  Tilos bármilyen kommunikációt folytatni a Bidland.eu-n belül, amely

a)    vallási meggyőződéssel szembeni, vagy gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre, nemzetek illetve nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;

b)    egy, vagy több személy becsületének, emberi méltóságának a sérelmet okozhatja, megrágalmazására alkalmas, vagy fenyegető jellegű

c)    üzleti titok, bizalmas adatok, védett információk, személyes adatok feltárására irányul;

d)    nincs kapcsolatban a Bidland.eu szolgáltatással;

e)    bármely okból a tisztességes kereskedéssel összeegyeztethetetlen, bárki jó hírnevét sért, valótlanságot állít, sérti a reklámozás szabályait, vagy bármi módon hátrányosan érinti az Üzemeltetőt.

47.) Az Üzemeltető jogosult az e fejezetbe eső magatartások esetén a Felhasználó jogait – kártérítés nélkül - korlátozni, felfüggeszteni, szüneteltetni, illetve a Felhasználót véglegesen kizárni. Az Üzemeltető jogosult a jogsértő tartalmakat – kártérítés nélkül - törölni, azokat megszüntetni.

11.Közvetítői Szolgáltató Felelősségének kizárása

48.) Az Üzemeltető, mint Közvetítői Szolgáltató kizárja a felelősségét minden a jelen ÁSZF-ből eredő szerződésszegéssel, illetve a Felhasználók között keletkező károkkal kapcsolatban. Az Üzemeltető felelősség kizárása nem terjed ki a  szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésre.

49.)  Az Üzemeltető nem felelős a Felhasználók által közzétett tartalmakért, a tartalom által okozott, vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, veszteségekért, tévedésekért, hibákért, hibás, illetőleg késedelmes teljesítésért.

50.) Az Üzemeltető nem felelős a Felhasználó által közzétett tartalmakért, a tartalom által okozott, vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, ha a Felhasználó utasítása szerint közreműködött a Felhasználó kezelésében levő adatok online piactérre történő feltöltésében.

51.)  A Felhasználó vállalja, hogy mentesíti az Üzemeltetőt minden veszteség, teher, kár viselése alól, amely emiatt érni az Üzemeltetőt, hogy az a Felhasználó utasítása szerint közreműködött a Felhasználó kezelésében levő adatok online piactérre történő feltöltésében.

52.) A Felhasználók elfogadják, hogy a rendszer működése során előre nem látható üzemzavarok felléphetnek, amelyek a tranzakciók lebonyolítását megakadályozhatják. Üzemzavar bekövetkezése esetén az eladó jogosult a tranzakciót lezárni, és újabb tranzakciót indítani. Az előre nem látható üzemzavarokért az Üzemeltető kizárja a felelősségét.

12.Személyes Adatok Védelme

53.)  Az Üzemeltető nem adja ki és nem értékesíti a felhasználók adatait külső személyeknek vagy szervezeteknek, csak az adatkezelési nyilatkozatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

54.) Az Üzemeltető csak azokat a Felhasználó által megadott személyes adatokat használja fel, amelyek szükségesek a Felhasználó azonosításához, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kaphasson a Bidland.eu elérhető szolgáltatások fejlesztéséről, a kínálat bővüléséről.

55.) A Felhasználóról nyilvántartott adatokat, valamint az Üzemeltető adatbázisaiban fenntartott információkat az Üzemeltető felhasználhatja felmerülő kérdések, viták megoldása esetén.

56.) Az Üzemeltető utal a jogszabályi kötelezettségére, hogy a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként szükséges együttműködnie hatóságokkal.

13. Panaszkezelés

57.)  Az Üzemeltető a panasz alapjául szolgáló cselekmény, vagy mulasztás tudomásra jutásától számított 8 napon belül, de a legkésőbb cselekmény vagy mulasztás megtörténtét követő 30 napon belül fogad el panaszokat.

58.) A Panaszosnak a panasz beadványát írásban kell az Üzemeltető részére eljuttatnia, és olyan indoklással kell ellátnia, amely alapján a panasz tárgya, tartalma megismerhető.

59.) AZ Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a fenti határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott panaszokat elutasítsa. Az Üzemeltetőnek nem áll módjában a határidőn túl benyújtott panaszok befogadása, és kezelése.

60.) Ha az Üzemeltető a panaszt megalapozottnak tekinti, akkor sérelmezett magatartás orvoslása érdekében javaslatot tesz a panaszos részére.  Ha a panaszos fogyasztónak minősül, akkor az Üzemeltető a hibás teljesítés orvoslására vonatkozó szabályokat alkalmazza.

14.Joghatóság, illetékesség

61.)  A Felek kikötik, hogy az Üzemeltetővel kapcsolatos jogviszonyaikban a magyar jogot alkalmazzák.

62.) A Felek kikötik a debreceni székhelyű, pertárgy szerint hatáskörrel bíró bíróság kizárólagos döntési hatáskörét az Üzemeltetővel kapcsolatos jogvitáikban.

15.Zárórendelkezések

63.)  A jelen ÁSZF a Bidland.eu oldalon közzétételre kerül, és a Felhasználók annak elfogadásáról a regisztráció során nyilatkoznak.

64.) Az Üzemeltető a jelen ÁSZF módosításait nyilvántartja. Az ÁSZF módosítások annak közzétételét követő 5. napon lépnek hatályba. Az ÁSZF közzétételének minősül, ha az a Bidland.eu oldalon hozzáférhetővé válik.

65.)  A jelen ÁSZF sorszáma: 001., amely 2016. május 15. napján vált a Bidnland.eu oldalon hozzáférhetővé.

Jóváhagyta: Csáti-Kiss Éva